ÁSZF

Felhívjuk Kedves Utasaink figyelmét, hogy amennyiben egy utazásra befizetett, a GOforGO Travel ÁSZF azonnal életbe lép az utazásszervező és a Megrendelő között!

Általános szerződési feltételek:

0. Beveztés

0.1. A GOforGO Travel utazási iroda (a továbbiakban GFG), mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain (a továbbiakban: honlap), illetve az egyéb tájékoztatóiban (pl. szórólap, egyéb kiadvány stb.) felajánlott utazási szolgáltatások igénybevételének általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF vagy általános utazási feltételek). A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint GFG részéről átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, egyedi tájékoztató, programismertetés, hibajegyzék a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek és a honlapon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása után aktualizált információk is a szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.

0.2. Az utazási szerződésre GFG programfüzetében, honlapján, az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)-ról szóló egyéb tájékoztatójában (hasznos tudnivalók) közzétett, valamint az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában szereplő, továbbá az általános utazási feltételekben meghatározott tartalom az irányadó, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. Vonatkozó szabályait, különösen a 6:254 §-át kell alkalmazni. A jelen általános utazási feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha az utazási szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi, vagy más külföldi utazásszervezők által közzétett katalógusokban leírt utazási szolgáltatás(ok) belföldi értékesítése képezi.

1. Az utazási szerződés megkötése

1.1. A megrendelő (a továbbiakban: megrendelő, vagy utas) GFG utazási szolgáltatásait – eltérő szabályozás hiányában – GFG utazási irodáiban, vagy bármely más, GFG utazási szolgáltatásait értékesítő utazási vállalkozónál (a továbbiakban: utazásközvetítő) megrendelheti. Az utazási szerződés az utazási irodában történő megrendelés esetén érvényesen akkor jön létre, amikor GFG vagy az utazásközvetítő által kiállított papíralapú jelentkezési lapot a megrendelő aláírta, átadta és GFG a megrendelést elfogadta. Ha a jelentkezést GFG helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti. Ebben az esetben utazási szerződés csak akkor jön létre, ha GFG az utast a jelentkezés elfogadásáról a későbbiekben írásban értesíti.

1.2. A honlapon felajánlott utazási szolgáltatásokat az utas elektronikus úton is megrendelheti (a továbbiakban: online megrendelés). Az utazási szerződés online megrendelés esetén érvényesen akkor jön létre, amikor az utas a mindenkori általános utazási feltételek megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (online jelentkezési lapot) az utas kitöltötte, és GFG részére elektronikus módon elküldte, valamint GFG a megrendelés regisztrálását elektronikus úton az utas által megadott e-mailcímre megküldte és a megrendelést GFG elfogadta. Erről GFG az utast elektronikus úton értesíti. Az értesítés a megrendelés regisztrálásáról nem jelenti a megrendelés elfogadását, és nem hozza létre az utazási szerződést. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a megrendelt szolgáltatás(ok) igénybevételére csak abban az esetben jogosítja fel, ha a részvételi díjat GFG számlájára időben, hiánytalanul és igazolható módon megfizette. Ennek hiányában – bármilyen okból következett is be – a szerződés nem hatályos.

1.3. Ha nem az utas hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, GFG nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni és az utazási szerződés szerint az utazást terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3.személyt terhelik.

1.4. A programfüzetben, illetve a honlapon, vagy egyéb tájékoztatóban közzétett általános, valamint a célország(ok)-ra vonatkozó információk, az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) leírása, a jelentkezési lap, illetve az online megrendelés és az általános utazási feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik úgy a programfüzetekben, mint a honlapon, vagy az egyéb kiadványban közzétett utazási szolgáltatásokra történő szerződéskötés esetén.

1.5. GFG felhívja a megrendelő/utas figyelmét. hogy az utazási szerződés csak az előbbi pontokban leírt feltételek hiánytalan meglétét követően, a teljes részvételi díj GFG bankszámlájára vagy házipénztárába történő igazolható beérkezésével válik hatályossá. Az utazási szerződés a teljes részvételi díj GFG bankszámlájára vagy házipénztárába történő beérkezését megelőzően érvényes de nem hatályos. A nem hatályos utazási szerződéssel kapcsolatban GFG-t nem terheli az elutaztatási kötelezettség.

2. Az utazási szerződés teljesítése

2.1. GFG kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás(ok)- at/részszolgáltatás(ok)-at (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a programfüzetben, illetve a honlapon közzétett, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően.

2.2. GFG, ha az utazási szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni, az utazási szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az utas indokolt esetben megtagadhatja.

2.3. GFG az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)-t, ide értve GFG közreműködésével megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot (a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az utasnak – eltérő megállapodás hiányában – az indulás előtti héten átadni az utazási szerződésben megjelölt módon.

3. Fizetési feltételek

3.1. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő díjak változhatnak. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát (szállás, ellátás, utazás, stb.), a szervezési költségeket és az ÁFA-t, tartalmazza. A RÉSZVÉTELI DÍJBAN NEM SZEREPLŐ, DE KÜLÖN FELSZÁMÍTÁSRA KERÜLŐ DÍJAKAT (biztosítások, üdülőhelyi díj, regisztrációs díj, végső takarítás, repülőtéri vagy kikötői illeték rezsiköltség, fűtési díj, kaució stb.) GFG A JELENTKEZÉSKOR KITÖLTENDŐ ADATLAPON, VAGY AZ UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ-BAN (a legutolsó ismert állapotnak megfelelően ÍRÁSBAN KÖZLI. A szerződő felek kijelentik, hogy ezen összegek esetleges változása nem szerződésszegés és erre való hivatkozással a szerződést nem lehet lemondani, attól nem lehet elállni. Kivételt képez, ha a részvételi díj összegének változása meghaladja a 10%-ot.

3.2. Fizetési határidők, fizetési mód 3.2.1. Az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábbi szerződéskötés esetén az utas az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában a szerződés megkötésekor a részvételi díj 10%-ának megfelelő összegű foglalót és a részvételi díj 30%-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni. Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől az utazás megkezdését megelőző 60. napig minősül foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 60. nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Az utazás megkezdését megelőző 60. naptól kezdődően az utas által foglaló jogcímén befizetett összeg vonatkozásában a foglaló szabályait nem kell alkalmazni és a befizetett összeg jogcíme előlegre módosul. Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg, ill. foglaló összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal köteles külön felhívás nélkül megfizetni. 3.2.2. Az utazás megkezdését megelőző 60 napon belüli szerződéskötés esetén az utas – a 3.2.3. pontban foglaltak kivételével – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában a szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni. Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal – nyaraló vagy apartman foglalása esetén az utazás megkezdése előtt 45 nappal – köteles külön felhívás nélkül megfizetni. 3.2.3. A 3.2.2. pontban foglaltaktól eltérően az utazás megkezdését megelőző 35 napon belüli megrendelés esetén a fizetendő teljes részvételi díjat a jelentkezéssel/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni.

3.3. Amikor a fizetés nem készpénzben történik, a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás GFG bankszámláján megtörtént. 3.4. Bármely fizetési határidő elmulasztása az utas részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel GFG jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles GFG költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a 6.2. pontban és alpontjaiban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével. 3.5. GFG az indulás megkezdése előtt a később jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát (pl. kedvezményes akció) fenntartja. A korábban leelőlegezett, ill. teljes egészében befizetett utakra az ilyen akciós ár nem érvényes. Erre vonatkozóan semmiféle reklamációt GFG nem fogad el.

4. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség Az utas és GFG a szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni.

5. Az utazási szerződés módosítása Az utazási szerződés az indulást megelőzően az alábbiak szerint módosítható:

5.1. GFG jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz az adott úthoz kapcsolódó költségek, illetve a deviza forintárfolyamának változása miatt felemelni. GFG köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. Ha a díjemelés mértéke a 10 %- ot meghaladja, akkor az utas bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, és a 7.2. pontbeli jogok illetik meg.

5.2. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került, akkor GFG is és az utas is bánatpénz fizetése nélkül elállhat az utazási szerződéstől, a befizetett részvételi díj teljes összegben visszafizetendő.

5.3. Amennyiben GFG az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az utas haladéktalanul, de max. 2 napon belül köteles GfG-t az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll az utazási szerződéstől. GFG jogosult az utas késedelmes közlésből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni.

5.4. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit.

5.5. Ha a felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges elemeinek (pl. név) módosításában állapodnak meg, az utas köteles GfG módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, repülőjegy esetében névmódosítás stb.) módosítására csak az utas részéről a 6.2. pontbeli bánatpénz-fizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség. Kivételt képez, ha GFG ajánlja fel a változtatás ilyetén jogát.

6. Az utas elállási joga

6.1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási irodával az utazást azonosító adatra (szerződésszám, vagy pozíciószám) hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak. 6.2. Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem az 5.1., 5.2., 5.3. pontban meghatározott okok valamelyike, akkor köteles GFG részére bánatpénzt fizetni a 6.2.1., 6.2.2. pont szerint meghatározott összegben.

6.2.1. A bánatpénz mértéke a befizetett részvételi díj és egyéb részvételi díj elemek:

10%-a az utazás megkezdése előtti 60-35. napig;
40%-a a 34. naptól a 21. napig;
75%-a a 20. naptól a 11. napig;
100%-a a10. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján, illetve az utazás meg nem kezdése esetén.

6.2.2. Bizonyos utazási szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy a bánatpénz mértéke a 6.2.1. pontban írottaktól eltér, melyről további információval GFG szolgál.

7. GFG elállása

7.1. GFG legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, amennyiben a minimális utaslétszám nem gyűlt össze, vagy általa nem befolyásolható külső körülmény lehetetleníti el az utazást. A minimális utaslétszámról GFG ad utankénti tájékoztatást.

7.2. Ha GFG nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor a.) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására GFG-nak lehetősége van, illetve ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, akkor GFG a díjkülönbözetet köteles az utasnak megtéríteni, vagy b.) ha GFG a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani nem tud, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el, akkor GFG köteles az utas által befizetett teljes díjat (díjelőleget) a jogszabályoknak megfelelően visszafizetni, és

7.3. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés szerinti program teljesítését, valamint nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után GFG, illetve képviselője jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazásból, azaz jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől. Ez esetben az utas a hazautazásáról is maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben GFG kárának megtérítését is követelheti az utastól.

8. Hibás teljesítés

8.1. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet GFG úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett GFG azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, vagy ha az utazását a tervezettnél korábban megszakítja, GFG nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni.

8.2. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm.Rendeletben foglaltak az irányadók.

8.3. Ha az utas a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, KIFOGÁSÁT A HELYSZÍNEN (ÍRÁSBAN) HALADÉKTALANUL KÖZÖLNIE KELL GFG HELYI KÉPVISELŐJÉVEL, vagy – ha GFG helyi képviselője nincs jelen – az érintett helyszíni szolgáltatóval (közreműködővel vagy a közreműködő képviselőjével). A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. A KIFOGÁST TELJES TERJEDELMÉBEN JEGYZŐKÖNYVBE KELL FOGLALNI, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. GFG a kifogás rendezésére a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Az utasnak nyilatkoznia kell arról, hogy GFG javaslatát, a felajánlott pótszolgáltatást elfogadja-e, melyet a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. Ha az utas GFG javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön. Amennyiben a helyszíni kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne rendezésre (pl. a szolgáltató nem ismeri el a panaszt stb.), az Utas KÖTELES GFG-T A RÉSZVÉTELI JEGYEN, vagy az utas tájékoztatóban szereplő ÜGYELETI TELEFONSZÁMON HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI. Ha a felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt az utazás befejezésétől számított legkésőbb 7 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. Az utas felel a közlés késedelméből eredő károkért. GFG az utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az utast értesíteni.

8.4. Ha az Utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazásiszerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

8.5. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
Az útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. GFG köteles az utazási szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívni erre, valamint a rendelkezések folyamatos változására és az ezekkel kapcsolatos összes szükséges tájékoztatást megadni. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről az Utas maga gondoskodik. GFG – lehetősége szerint – a vízum(ok) beszerzését az utas kérésére (ügyintézési díj ellenében) magyar állampolgárok részére vállalhatja. GFG csak az Európai Unió tagállamainak állampolgárait köteles tájékoztatni a cél és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.2.1.-6.2.2. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

10. Biztosítás 10.1. A GOforGO Travel ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK ESETÉBEN A RÉSZVÉTELI DÍJ AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS DÍJÁT és A BALESET-, BETEGSÉGÉS POGYGYÁSZBIZTOSÍTÁS (BBP) DÍJÁT NEM TARTALMAZZA. A biztosítások díja a részvételi díjon felül felárként fizetendő. Az utasok kárigényüket közvetlenül a biztosító felé és kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. GFG-nak a BBP biztosítás hatálya alá tartozó káresemények vonatkozásában nincs lehetősége eljárni. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód. Az útlemondási biztosítás nem terjed ki a felárakra és fakultatív programokra. Az útlemondási biztosítás önrésze 20%.

11. Jogviták rendezése GFG kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében GFG tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1056 Budapest, Duna u. 3. szám alatti székhelye, mely egyben a levelezési címe is. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@hontours.hu. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését GFG-nál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. GFG székhelye szerint illetékes Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-38 §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a központi szerv levelezési címe: 1088 Budapest, József krt. 6., a Regionális Felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu web-oldalon.

12. Egyéb

12.1. GFG által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatóak össze.

12.2. Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hó hiány) felelősséget nem vállal.

12.3. GFG a katalógusaiban, valamint honlapjain használhat olyan képeket, amelyek nem az adott szálláshelyet ábrázolják, csak az adott szállástípus alapvető paramétereinek szemléltetését segítik (pl. Joker apartmanok, adott tengerparti részletek, hegyvidéki képek, illusztrációk), amelyek nem képezhetik kártérítés alapját.

12.4. GFG a programfüzetekben foglaltak, ill. a szórólapokon és a honlapok változtatásának jogát fenntartja. Utas vagy képviselője kijelenti, hogy az utazáson utasként (végfelhasználóként vesz részt, azt harmadik fél részére tovább nem értékesíti.