FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS minta

amely létrejött a felnőttképzési tv. 2001.CI.tv.20.§ és a 24/2005 GKM rendelet alapján a
FORGÓ AUTÓSISKOLA (GOforGO Hungary Kft), mint képzőszerv, valamint az alább megnevezett hallgató között a következő feltételekkel:

 1.  Az iskola adatai

Forgó Autósiskola

C.g.: 01-09-375458

címe: 1038 Budapest, Csobánka tér 5., Tel: +36 70 6060413  Fax: +36 1 4540576

www.goforgo.hu/autosiskola.html e-mai címe: forgotravel@gmail.com

Iskolavezető: Forgó Mihály Imre

Tel: +36 70 6060-416

 • A képzés típusa (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

tantermi                                                                                 e-learning (KRESZ tanulás otthon)

 • A hallgató adatai

Név: …… ………………………..

Születéskori neve:…..…..

szül.hely, idő: … ………………………………………………………..………. ..a.n.: ……………

állampolgársága: ……………………..Szem.azon igazolvány szám: …………………..

Lakcím:…… .……………………….

Értesítési cím:… …..…………………

tel:…. ……………………….. e-mail cím: ………………………………………………..

között járművezető képzésre az alábbi feltételekkel:

 • Megszerezhető képzettség: B kategóriás vezetői engedély, mellyel vezetheti a 3,5 t alatti tgk.-t, segédmotoros kerékpárt, valamint a személygépjárműveket.
 • A képzés helye

Elméleti tanfolyam helyszíne: 1038 Budapest, Csobánka tér 5.

Gyakorló pálya: III. ker. Bécsi út ATI

Forgalmi oktatás váltási helye: 1038 Bp., Csobánka tér parkolója, Forgó Autósiskola vagy az oktató a Hallgatóval megbeszélt találkozási helyen.

Az elméleti és gyakorlati oktatást a Forgó Autósiskola oktatói, illetve az iskolával szerződésben álló vállalkozók végzik.

 • Elméleti tanfolyam kezdési időpontja:…………………………..várható befejezése:……………………
 • Gyakorlati oktatás vége: legkésőbb a sikeres elméleti vizsgától számított kettő éven belül.
 • Teljesítés, képzés ütemezése, módja:

A Forgó Autósiskola a képzést a jelen szerződésben, valamint a szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képező az Autósiskola teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó „Tájékoztató a „B” kategóriás tan- és vizsgadíjakról, valamint az oktatás és vizsgák rendjéről” az „Elméleti-vezetési oktatási program” ill. „Elméleti – vezetési oktatási programigénylő személyi adatlapon” (továbbiakban: Tájékoztató) rögzített módon és feltételekkel végzi. Hallgató jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Tájékoztatót megismerte, átvette és elfogadta.

Az elméleti tanfolyam 7 alkalom. Részvétel kötelező, a hiányzásokat be kell pótolni. A tanóráról max. 20 percet lehet késni. Megengedett hiányzás 10 %.

Gyakorlati vezetés az oktatóval való megegyezés alapján történik, a vizsgákhoz igazítva.

 • Képzési díj

Elméleti tanfolyam: 28 x 45 perc             39 000 Ft

Gyakorlati tanfolyam: vezetés 29 óra (50 perc/óra) + vizsga: 1 óra: 11 000 Ft/tanóra/alap óra

                                                                                                        1 óra: 11 000 Ft/tanóra/pót óra

(minimális óraszám 24/2005 GKM rendelet értelmében)

Sikertelen gyakorlati vizsgánál pótvizsga előtt 4 órát kötelező vezetni, plusz 1 óra vizsgaóra. A további órák mennyiségét a tanuló tudásszintje határozza meg. A vizsgakövetelmények elérése érdekében a szükséges pótórákat az oktató a tanulóval közösen határozza meg. A pótórák száma egyénenként változhat.

Amennyiben a hallgató igénybe veszi az Autósiskola által biztosított kedvezményeket és nem a Forgó Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, köteles az iskolának, az igénybe vett kedvezményeket megfizetni, valamint 10 000 Ft ügyintézési díjat megfizetni. Az Autósiskola az árváltozás jogát fenntartja!

 1. Vizsgadíjak, vizsga helyek:

Elméleti vizsga:  4 600 Ft + 2000 Ft vizsga ügyintézési díj, Pótvizsga díj: 4 600 Ft+2000 Ft ügyintézési díj

                                                                                                           1119 Bp., Petzval József u. 39.

Forgalmi vizsga: 11 000 Ft+ 2000 Ft vizsga ügyintézési díj, Pótvizsga díj: 11 000 Ft+2000 Ft vizsga ügyintézési díj                                                                                   1037 Budapest, Bécsi út 310.

A forgalmi vizsgán NINCS lehetőség a késésre, mert késés esetén csak ismételt vizsgadíj befizetésével lehet új vizsgára bejelentkezni!!!

 1. Tandíj fizetés módja:

KIZÁROLAG AZ AUTÓSISKOLA IRODÁJÁBAN FIZETENDŐ a megállapodás szerinti részletekben. Hallgató az elméleti és gyakorlati oktatási díjat, valamint az első, vagyis a tervezett KRESZ vizsgadíjat készpénzben fizeti meg az Autósiskolának a Tájékoztató szerint. A fizetési ütemezés be nem tartása a képzés szüneteltetését vonja maga után. A képzés költségének kiszámításához szükséges adatokat a jelen szerződés 8 és 9 pontja tartalmazza. A képzés, a vizsgák és a vonzatköltségek díja az árváltozás következtében módosulhatnak.

 1. A vizsgák értékelése és a vizsgára bocsájtás feltételei:

Hallgató az oktatás alkalmával tudásszint felmérésben részesül. A tanítás-tanulás során állandó és folyamatos a tudásszint mérése, de a képzésben részt vevő Hallgató teljesítmény ellenőrzése és a továbbhaladásra jogosító értékelése az egyes vizsgákon történik. Az Autósiskola nem jogosult vizsgáztatni, és a vizsgát ellenőrizni, azt a Nemzetközi Közlekedési Hatóság végzi. (1119 Budapest, Peztvál J. u. 39.) A vizsgára bocsáthatóság feltételei: KRESZ vizsgához az elméleti tanfolyam, és a KRESZ vizsga díjának befizetése, az előírt életkor betöltése (tizenhat és háromnegyed év), a KRESZ vizsgáig a kötelezően előírt 7 foglakozáson való részvétel, az orvosi alkalmassági igazolás leadása, az általános iskola 8 osztályának elvégzését igazoló bizonyítványt az első vizsga alkalmával a vizsgabiztosnak kell bemutatni.

A forgalmi vizsgához a tanrendileg előírt 29 alapvezetési óra + 1 vezetési vizsgaóra befizetése, levezetése. A lekötött, illetve a tervezett vizsga díját a Hallgató köteles befizetni, azzal a megkötéssel, hogy a vizsga időpontja és helye tervezett. A tervezett vizsga helyét és időpontját a Vizsgabizottságnak jogában áll megváltoztatni, ennek következményeit a Hallgató viseli. A Hallgató meghatalmazza az Autósiskolát – a KRESZ pótvizsga kivételével – vizsgáinak ügyintézésére. A gyakorlati képzés helye és ideje a gyakorlati oktatóval történő megállapodás alapján kerül meghatározásra.

Vizsga: Hallgató a vizsgán köteles vizsgára képes állapotban és kezdés előtt min. 15 perccel előbb megjelenni, magával hozni a személyi azonosságát igazoló okmányait. A képzés célját akkor éri el, ha a Hallgató a „B” típusú jogosítvány birtokába kerül. Az Autósiskola által kiírt bármelyik vizsgáról, a vizsga előtt 5 munkanappal lehet kérni a törlést, bármilyen elfoglaltság miatt. A hallgatónak a tanfolyam kezdetétől kilenc hónapon belül vizsgán kell részt vennie. 9-12 hónap lejártával sikeres KRESZ VIZSGÁT kell tennie. Amennyiben 12 hónapon belül nem sikerül a KRESZ vizsga, úgy a tanulónak tanfolyamot kell ismételnie. A Hallgatónak a sikeres KRESZ vizsganapjától, ettől a naptól számított két éven belül sikeres Forgalmi vizsgát kell tennie.

 1. A szerződésszegés következményei:

A szerződést megszegő fél vállalja annak anyagi következményeit. A két fél köteles elszámolni egymással a felhasznált tandíj tekintetében. Az Autósiskola szerződés szegése esetén köteles a hallgatót kártalanítani és tovább tanulási lehetőséget biztosítani (tanuló áthelyezés másik iskolába, ill. a szerződésszegés orvoslása a tanuló igényének megfelelően). Amennyiben az autósiskola részéről – úgy elméleti, mint a gyakorlati oktatás során – szerződésszegésre kerülne sor, úgy az ebből eredő kár összegét az Autósiskola a kár arányában visszatéríti. Az elméleti tanfolyam regisztrálásától nincs mód az elméleti tandíj visszatérítésére.

A Hallgató jogosult másik intézménybe áthelyezését kérni. Az autósiskola 5 munkanapon belül kiadja a részére a képzési igazolást. Vitás kérdésekben az iskolavezető és az ügyvezető a tanuló rendelkezésére áll. Amennyiben a probléma az Autósiskola keretein belül nem oldható meg, az ide vonatkozó törvényi rendelkezések alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Képzésfelügyeleti Csoport vagy a Polgári Bíróság hoz határozatot.

Cím: 1119 Bp., Petzvál utca 39.

Hallgatói szerződés szegés esetén a képzőszerv a fel nem használt tandíj összegének 10 %-át, de minimum a mindenkori egy pótóra díjának megfelelő összeget, mint kezelési költséget levon.

 1. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A Hallgató joga, hogy a szerződésben meghatározott tanfolyamon részt vegyen, és elméleti ill gyakorlati vizsgát tegyen. Joga, hogy az oktatás során felmerülő problémával megkeresse az iskolavezetőt és panaszt tegyen. Ha a panasza nem kerül orvoslásra, akkor joga, hogy felkeresse a NKH KMR képzésfelügyeletét, és ott éljen ezzel a lehetőséggel. A tanuló köteles az elméleti és gyakorlati kötelező óraszámát hiányzás nélkül végighallgatni. Hiányzás esetén köteles az elmulasztott órákat saját költségén pótolni.

 1. A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszerv jogosult a tanuló tanítását felfüggeszteni, ha a tandíjfizetés elmarad.

Jogosult megtagadni az oktatást, ha a Hallgató ittasan, fertőző betegen vagy szennyezett ruhában jelenik meg a foglalkozáson. A képzőszerv köteles a tanulót a vizsgára felkészíteni, ennek érdekében pontos tájékoztatást adni a foglalkozások pontos kezdéséről, időtartalmáról, helyéről. Köteles a Hallgató kérésére a befizetett tandíjról pontos elszámolást adni (a befizetett tandíj mértékéről, és a leoktatott órákról). Köteles a Hallgatónak az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat a kéréstől számított 5 munkanapon belül kiadni. Amennyiben a képzőszerv szerződést szeg, ill. nyilvántartásba vételének elmaradásával, a tevékenység folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt, a befizetett tandíjat teljes mértékben vagy részarányosan visszatéríti, ill. intézkedik, hogy a hallgató más képzőszervnél befejezhesse tanulmányait.

 1. Támogatás

Amennyiben a tanuló sikeres gyakorlati vizsgát tesz 20. életéve előtt, úgy 25 000 Ft állami támogatást kérhet.

Nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő, személyes és különleges adataimat a Forgó Autósiskola kezelje. Kijelentem, hogy a 24/2055 GKM. rendelet mellékletében meghatározott tartalmú tájékoztatót átvettem, annak tartalmát ismerem és elfogadom.

Budapest, …2023………………………………………………

………………………………….                      ………………………………….                          ………………………………….

tanuló                                     18 év alatt törvényes képviselő                             iskolavezető